مجمع عمومی سالانه سازمان نظام رایانه خراسان در 20 آبان برگزار می گردد

طبق روال سالهای قبل مجمع عمومی سالانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی با حضور اعضاء فعال و دارای حق رای در تاریخ ٢٠/٨/٨٩ برگزار خواهد شد. بر اساس مفاد آیین نامه اجرائی مواد ٢و١٧ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تشکیل نظام صنفی رایانه ای مراتب دعوت از اعضاء از طریق جرائد کثیر الانتشار (روزنامه خراسان ) آگهی خواهد شد

/ 0 نظر / 14 بازدید