اطلاعیه - قابل توجه اعضاء محترم حقوقی و حقیقی

نظر به اینکه پیرو مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان درصدی از سهم شرکت در شرف تاسیس توسعه و عمران کریدور رضوی عامل استقرار  کریدور علم فناوری رضوی به اعضاء این نظام استانی اختصاص یافته است که از کلیه عزیزان عضو که متمایل به مشارکت در خرید سهام شرکت یاد شده می باشند در خواست می گردد تا حداکثر تا تاریخ 8/3/88 کتبا درخواست خود را با قید شماره عضویت معتبر  به دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی تسلیم می نمایند اولویت تایید مشارکت با اعضائی خواهد بود که مقدم بر اقدام دیگران نسبت به تسلیم درخواست مبادرت نمایند. ضمنا  جزئیات فعلی مشارکت به شرح زیر می باشد:

1- کل سرمایه شرکت توسعه و عمران کریدور رضوی مبلغ یکصد میلیارد ریال می باشد

2- سقف مشارکت اعضاء سازمان ( با رویکرد مشارکت حداکثر اعضاء ) برای تصاحب پنج سهم اختصاص یافته معادل مبلغ پنج میلیارد ریال خواهد بود که اعضاء پس از ثبت نام  با اعلام شرکت و ایجاد ساز و کار مناسب موظف به تامین 30 درصد از کل سهم اختصاص داده شده به صورت نقد خواهند بود.

3- سهام اختصاص داده شده به صورت مشاع بین اعضاء تسهیم خواهد شد. به عبارتی اعضائیکه که مبادرت به مشارکت نمایند به عنوان خانواده فناوری اطلاعات و ارتباطات استان و احیانا کشور  به صورت مشترک دارندگان سهام یاد شده خواهند بود.

4- میزان مشارکت ریالی اعضاء برای خرید مشاع سهام مبلغ بیست و پنج میلیون ریال  یا حداکثر پنجاه میلیون ریال خواهد بود و به احتمال قوی هر عضو دارای عضویت معتبر حقوقی یا حقیقی حداکثر  مجاز به مشارکت ریالی تا سقف بیست و پنج میلیون ریال  یا پنجاه میلیوین ریال خواهد بود. لذا مستدعی است در درخواست ارائه شده نسبت به تعیین میزان مشارکت اقدام نمائید.

5- مابقی سهامداران شرکت توسعه و عمران کریدور رضوی موسسات غیر دولتی موجود و همچنین شرکتهای دولتی اخیرا واگذار شده خواهند بود.

6- در مقوله مشارکت اعضاء‌ در تصاحب سهام یاد شده سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی مطلقا ذینفع ریالی نخواهد بود به عبارتی مسائل مالی فرآیند فوق صرفا توسط خود اعضاء علاقمند به خرید سهام پس از ثبت نام اولیه و تعیین سازوکار مناسب توسط سازمان به انجام خواهد رسید.

___________________________________________________________________

متن پیشنهادی برای ارائه  درخواست  مشارکت به خرید سهام مشاع شرکت توسعه و عمران کریدور رضوی

 

اینجانب .......................................................... با نوع عضویت فروشگاهی / حقیقی / شرکتی  متولی   واحد صنفی  ........................................ با شماره عضویت نظام صنفی رایانه ای .......................... مدت اعتبار تا تاریخ      /    /    متمایل به خرید مشاع سهام اختصاص داده شده به اعضاء نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی به صورت مشترک با سایر علاقمندان عضو می باشم و میزان مشارکت ریالی مبلغ 25 میلیون ریال / 50 میلیون ریال می باشد و  متعهد می میشوم  پس از ثبت نام بلافاصله پس از اعلام دبیرخانه نظام و تعیین شماره حساب اعلام شده نسبت به تامین 30 درصد مبلغ مشارکت مبادرت نمایم در صورت عدم اقدام به موقع برای تامین 30 درصد مبلغ  اعلام شده دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی مجاز به حذف نام بنده از فهرست افراد متقاضی خرید سهام و  جایگزین نمودن فرد دیگر خواهد بود.

نام واحد صنفی :                                           شماره عضویت              تاریخ اعتبار

نوع عضویت :       فروشگاهی      حقیقی(ناظرین و مشاورین)         شرکتی

آدرس :

تلفن  تماس :                        تلفن همراه :                    آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی                                                        امضاء و مهر

 

 

___________________________________________________________________

گواهی میشود در تاریخ    /    /      درخواست عضو برای خرید مشاع سهام شرکت توسعه و عمران کریدور رضوی تسلیم دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی گردید.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید