اعضاء محترم قبل از اتمام موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی اظهار نامه خود را تسلیم .

اعضاء محترم با توجه به اینکه انتهای این ماه آخرین موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی مودیان در رابطه با عملکرد دوره مالی 1/1/88 لغایت 30/12/88 به سازمام امور مالیاتی می باشد . لطفا قبل از روزهای آخر اظهار نامه مالیاتی خود را تهیه و تسلیم سازمان امور مالیاتی نمائید. ضمنا اعضاء محترم مشاورین نیز در صورت داشتن پروانه حتما نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند

/ 0 نظر / 11 بازدید