اطلاعیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص سوء پیشینه و عدم اعتیاد نامزدها

متن مکاتبه دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص سوء پیشینه و عدم اعتیاد نامزدهای سومن دوره انتخابات  هیات مدیره نظام های استانی 

ریاستمحترمهیاتمدیرهنظامصنفیرایانهایاستان

با سلام و احترام،

حسب استعلام نظام صنفی رایانهای استان اصفهان در مورد الزام ارائه مدرک عدم

سوءپیشینه و عدم اعتیاد برای اشخاصی که قبلاً این موارد را احراز نمودهاند، به استناد

تبصره واحده بند ب دستورالعمل تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات مصوب شورای عالی

انفورماتیک کشور اعلام مینماید افرادی که قبلاً در فرآیند گزینش خود در نهادهای ذیربط

دو مدرک یاد شده را اخذ نمودهاند، نیازی به اخذ مجدد آن ندارند.

کارت بازرگانی معتبر، پروانه کسب معتبر، حکم استخدامی تایید شده نهادهای دولتی و

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پروانه معتبر کارشناسی رسمی دادگستری و نظایر آن از شمول موضوع محسوب میگردند.

با تشکر

حمیدرضاقمی

دبیرکل سازمان

/ 0 نظر / 19 بازدید